// Pick out the version number from scripts and styles \n function remove_version_from_style_js( ) { \n if ( strpos( , 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) \n = remove_query_arg( 'ver', ); \n return ; \n } \n add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n function remove_wordpress_version() { \n return ''; \n } \n add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles \n function remove_version_from_style_js( ) { \n if ( strpos( , 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) \n = remove_query_arg( 'ver', ); \n return ; \n } \n add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n function remove_wordpress_version() { \n return ''; \n } \n add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles function remove_version_from_style_js( $src ) { if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src; } add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); function remove_wordpress_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles function remove_version_from_style_js( $src ) { if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src; } add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); function remove_wordpress_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); بیوگرافی بامداد - دانلود آهنگ های بامداد | Bamdad

بامداد جعفری ملقب به بامداد ششم تیرماه سال ۱۳۷۲ دیده به جهان گشود.

بامداد فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۷ در سن ۱۵ سالگی آغاز کرد. بامداد و داریوش اولین رپکن های تشکل پلاک بودند، اما داریوش پس از مدتی از پلاک خارج شد و وارد تشکل ملتفت شد.

دیگرد به عنوان رپکن و یارا به عنوان رپکن و آهنگساز اعضای دیگر تشکل پلاک هستند.0

از همکاری های بامداد میتوان به حضورش در مجموعه های سرباز صفر از داریوش، مجموعه یک از نوید،مجموعه نا از دیگرد و همچنین مجموعه شهروند از رض که به تازگی منتشر شده اشاره کرد.

سروش لشگری (هیچکس) در ویدئویی که برای تبریک سال نو منتشر کرده بود با نام بردن از بامداد و مجموعه در دستشویی، غیر مستقیم از وی حمایت کرد. سورنا نیز در صفحه ی توئیتر شخصی خود از بامداد به عنوان رپکن مورد علاقه اش نام برد