کنیس خواننده و تهیه کننده سبک رپ و آر اند بی میباشد

وی همکاری با زد بازی و زخمی را در کارنامه خود دارد