فاما تهیه کننده میباشد که در سبک رپ و هیپ هاپ فعالیت دارد .