جرشا ( سعید گارا ) خواننده رپ و هیپ هاپ با سابقه همکاری با پایدار ، نیموش و بوم باکس است .