// Pick out the version number from scripts and styles \n function remove_version_from_style_js( ) { \n if ( strpos( , 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) \n = remove_query_arg( 'ver', ); \n return ; \n } \n add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n function remove_wordpress_version() { \n return ''; \n } \n add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles \n function remove_version_from_style_js( ) { \n if ( strpos( , 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) \n = remove_query_arg( 'ver', ); \n return ; \n } \n add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); \n function remove_wordpress_version() { \n return ''; \n } \n add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles function remove_version_from_style_js( $src ) { if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src; } add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); function remove_wordpress_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); // Pick out the version number from scripts and styles function remove_version_from_style_js( $src ) { if ( strpos( $src, 'ver=' . get_bloginfo( 'version' ) ) ) $src = remove_query_arg( 'ver', $src ); return $src; } add_filter( 'style_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); add_filter( 'script_loader_src', 'remove_version_from_style_js'); function remove_wordpress_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'remove_wordpress_version'); بیوگرافی جاستینا - دانلود آهنگ های جاستینا | Justina Page

جاستینا یکی از خواننده های زیرزمینی رپ ایران هست که این روزها در حال بازی در اساس تئاتر هست

گفت و گو خواندنی با وی انجام داده ایم که میتوانید در ادامه بخوانید

نزدیک به 2 ماه پیش خبر آمد که یکی از مطرح ترین خواننده های موسیقی زیرزمینی, بعنوان بازیگر روی صحنه تئاتر رفته

پس از 2 ماه این بازیگر, تئاتری اخیر را تجربه کرده و این روزها مشغولِ اجراست. گفتگو از “فریما حبشی زاده” یا جاستینای دنیای رپ هست.

خواننده ای اجتماعی خوان که به شدت بین جوان ها طرفدار داشته و امروز با کمرنگ شدن در دنیای موسیقی سراغ رشته ای که در آن تحصیل کرده رفته و بعنوان بازیگر مشغول به فعالیت میباشد.