پدی آی رپر سابق گروه وانتوز میباشد که در حال حاظر بصورت سولو کار میکند .