روح الله کرمی خواننده کرد زبان و کرمانشاهی میباشد که محل زندگی او در خود شهرستان کرمانشاه میباشد

 

ترانه ها